පට්ටම පට්ට English MashUp 4ක් - Pop Danthology

Article by : -

ඔන්න මම අද පට්ටම පට්ට English සින්දු වල සුපිරිම Mashup එකක් ගෙනාවා... 

මේ Mashup එක හදලා තියෙන්නේ Daniel Kim කියලා කෙනෙක් .. මෙය එක අවුරුද්දකට එක Mashup එකක් හදනවා...

2010 ඉදන් මේ වෙනකන් Mashup 4ක් හදල තියෙනවා... ඔයාලත් බලලා හොදද කියන්නකෝ...


2010 Pop Mashup (Pop Danthology 2010)

2011 Pop Mashup (Pop Danthology 2011)

2012 Pop Mashup (Pop Danthology 2012)


2013 Pop Mashup (Pop Danthology 2013) 
ඔන්න අහලම බලන්නකෝ....ලොවෙත් නැති සින්දු ටිකක්.... 


0 comments "පට්ටම පට්ට English MashUp 4ක් - Pop Danthology", Add New Comment

Post a Comment